Land for sale in Ethiopia

Land for sale in Ethiopia, Addis ababa and other regions
መሬት ሽያጭ መስቀል ፍላወር 1
 • መሬት ሽያጭ መስቀል ፍላወር
 • 420 m
 • መስቀል ፍላወር መሬት ይሸጣል በጣም በጥሩ ዋጋ መስጊድ አካባቢ ያለ ለማንኛውም ነገር መሆን የሚችል።EthiopiaAddis Ababa
 • ETB 12,000,000
መሬት ሽያጭ መስቀል ፍላወር 1
መሬት ሽያጭ መስቀል ፍላወር 1
 • መሬት ሽያጭ መስቀል ፍላወር
 • 480 m
 • የመሬት ሽያጭ በመስቀል ፍላወር  220 ካሬ በሙሉ ሸዋ ስጋ ቤት አካባቢ ዋናውን መንገድ የያዘ EthiopiaAddis Ababa
 • ETB 25,000,000
መሬት ሽያጭ መስቀል ፍላወር 1
 • መሬት ሽያጭ መስቀል ፍላወር
 • 500 m
 • የመሬት ሽያጭ በመስቀል ፍላወር  ሊከናወን ነው  500ካሬ የሆነ ዋናው አስፓልት ላይ ያለ በጣም ምርጥ ቦታ EthiopiaAddis Ababa
 • ETB 25,000,000
መሬት ሽያጭ ሳሪስ ካዲስኮ አካባቢ 1
 • መሬት ሽያጭ ሳሪስ ካዲስኮ አካባቢ
 • መሬት በመሃል ሳሪስ ካዲስኮ አካባቢ ሊሸጥ እንደሆነ ሰምተዋል ካልሰሙ እንንገርዎት 1200ካሬ ከካዲስኮ ገባብሎ በጣም አሪፍ ቦታ ላይ  ያለ የፈለጉትን ሊሰሩበት የሚያስችል  1200 ካሬ EthiopiaAddis Ababa
መሬት ሽያጭ መስቀል ፍላወር 1
 • መሬት ሽያጭ መስቀል ፍላወር
 • የመሬት ሽያጭ በመስቀል ፍላወር ትንሽ ገባ ያለለሚፈልጉት አገልግሎት ሊሆን የሚችል 1025 ካሬ  18 ሚሊየን EthiopiaAddis Ababa
መሬት ሽያጭ ሳር ቤት 1
 • መሬት ሽያጭ ሳር ቤት
 • የመሬ ሽያጭ ሳር ቤት ባጣም ቆንጆ የሆነ ቦታ ሰፊ ካሬ ሜትር ያለው  ለማንኛውም አገልግሎት መሆን የሚችል ። 8000 ስምንት ሺህ ካሬ ስለዋጋው አያስቡEthiopiaAddis Ababa
 • Page of 48
Sign in
Username
Password
Forgot your password? Remind